این کتاب در 98 صفحه و هر صفحه در 25 سطر است، و به طوری که در آخر مقدّمه می نویسد: در فروردین سال 1323 شمسی در شهر اصفهان تألیف شده است.
و مؤلّف در پشت کتاب اسم خود را به رمز (ع _ ف) تعیین کرده است.
مؤلّف کتاب خود را بی طرف قلمداد می کند، ولی به طوری که از مطالب و نوشته های او معلوم می شود: از متعصّبین بابیّه می باشد.
این کتاب محتوی یک مقدّمه و پانزده فصل است، و بطور کلّی: راجع به تاریخ و زندگانی سیّد باب و صورت نوشته ها و تألیفات او و تعالیم و سخنان و احکام او می باشد.[1]

[1]. محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء، ج 2، ص 271.


+ نوشته شده در ساعت 21:47 توسط حــیــدر |